Walacyklowir

Walacyklowir jest prolekiem, który in vivo jest przekształcany przez esterazy w wątrobie, podczas metabolizmu pierwszego przejścia, w aktywny lek – acyklowir. Zarówno walacyklowir i acyklowir są lekami przeciwwirusowymi należącymi do grupy syntetycznych analogów nukleozydów stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusami z rodzaju Herpesviridae W zastosowaniach klinicznych preferowany jest walacyklowir, ponieważ charakteryzuje się większą biodostępnością po podaniu doustnym niż acyklowir (55% w porównaniu z 10–20%). Acyklowir ma doskonały profil bezpieczeństwa w ciąży, nie jest genotoksyczny, embriotoksyczny, ani kancerogenny. Jego stosowanie u ludzi nie wiąże się ze wzrostem liczby i częstości wrodzonych wad rozwojowych