Implikacje badania

Badanie POL PRENATAL CMV to pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne typu nie mniejszej skuteczności (noninferiority trial), którego celem jest porównanie skuteczności i bezpieczeństwa walacyklowiru w profilaktyce transmisji i leczeniu zakażenia wewnątrzmacicznego u ciężarnych z pierwotną infekcją wirusem cytomegalii w zależności od zastosowanej dawki leku. Projekt swoim zasięgiem ma objąć pacjentki z całej Polski. Zastosowanie leczenia profilaktycznego może zablokować przezłożyskową transmisję wirusa od matki do płodu. W takich przypadkach noworodek urodzi się zdrowy, bez cech infekcji. Części z dzieci uratuje to zdrowie, a części uratuje życie. Zastosowanie profilaktyki transmisji wirusa będzie też miało wpływ na dobrostan ciężarnej, dla której możliwość leczenia prenatalnego jest bardzo pożądana. Leczenie w przypadkach, gdy do zakażenia już doszło może spowodować minimalizację skutków, a więc ograniczyć zaburzenia neurologiczne, upośledzenie słuchu i wzroku. Ograniczenie infekcji jeszcze na etapie życia wewnątrzmacicznego, kiedy narządy wewnętrzne się kształtują jest kluczowe dla ich prawidłowego rozwoju. Po porodzie rozwój większości narządów jest już zakończony i nie można odwrócić zmian, które już się dokonały. Poprzez włączenie leczenia walacyklowirem przewiduje się ponad dwukrotne zmniejszenie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa oraz ponad dwukrotne zmniejszenie objawowych noworodków w grupie stosującej komparator i nie mniejszą skuteczność w grupie badanej.