Jak wziąć udział w badaniu?

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu i spełniasz poniższe kryteria włączenia a nie spełniasz żadnych kryteriów wyłączenia skontaktuj się z nami! Napisz maila bądź zadzwoń do nas!

Email: klinika.poloznictwa@imid.med.pl, julia@mashars.com

Telefon: +48 883 428 685

Kryteria włączenia obejmą:

 • Pojawienie się przeciwciał IgG przeciwko CMV u ciężarnej, u której poprzedni wynik w obecnej ciąży był ujemny (serokonwersja)
 • Stwierdzenie przeciwciał przeciwko CMV w klasie IgM oraz IgG z niską awidnością
 • Pojawienie się wyżej wymienionych przeciwciał przed 16 tygodniem ciąży

Kryteria wyłączenia obejmą:

 • Wiek poniżej 18 r.ż.
 • Znana alergia lub nadwrażliwość na walacyklowir lub acyklowir;
 • Zaburzenia psychiczne lub niepełnosprawność intelektualna uniemożliwiające współpracę pacjentki w zakresie przyjmowania zaleconej dawki leku lub zgłaszania działań niepożądanych
 • Choroby nerek, w których wartość klirensu kreatyniny wynosi poniżej 90 mL/min i/lub poziom kreatyniny wynosi powyżej 1 mg/dl
 • Kamica nerkowa obecnie i wywiadzie
 • Nieprawidłowe parametry funkcjonowania wątroby, w których wartości wynoszą co najmniej 3-krotności górnej granicy normy, dla co najmniej dwóch z poniższych – ALT, AST, LDH, GGTP lub bilirubina powyżej 1.1 mg/dl
 • Choroby przewlekłe, szczególnie niewyrównane lub w stanie zaostrzenia, które w opinii badacza zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub są leczone przewlekle lekami, które mogą wchodzić w interakcję z walacyklowirem.
 • Pacjentka, która w ciągu 30 dni bezpośrednio przed rozpoczęciem badania otrzymała jakikolwiek lek eksperymentalny niedopuszczony do obrotu w kraju, w którym prowadzone jest badanie kliniczne.